salvaticopiii ovid

Noutati

Proba scrisă din cadrul examenului național pentru definitivare în învățământ, sesiunea 2024 se va desfășura în 24.07.2024, la Școala Gimnazială ”ioan Alexandru Brătescu Voinești” Târgoviște - strada Calea Domnească , nr. 252 , Târgoviște .

Accesul candidaților în centrul de examen se face în intervalul 7.30 - 8.00. Proba scrisă începe la ora 9.00 și durează 4 ore, din momentul primirii subiectelor.

Accesul în centrul de examen se face în baza actului de identitate (C.I. / C.I. provizorie / Buletin / Pașaport - în mod excepțional permis de conducere / carte de alegător)

Repartizarea candidatilor pe sali - Definitivat 2024

Programul depunerii contestațiilor :

a)      în data de 30 iulie 2024 contestațiile se depun, în scris, până la ora 20:00;        

b)      in data de 31 iulie 2024 contestațiile se depun, în scris, până la ora 12:00.

    Transmiterea contestațiilor la centrele de examen se poate realiza și electronic (scanat), prin poșta electronică, în data de 30 iulie 2024 și în data de 31 iulie 2024 până la ora 12:00 la adresa de e-mail: contestatiidef2024@sgiabv.ro

            În contestație candidatul precizează urmatoarele informații: județul, numărul fișei de înscriere la examen, denumirea centrului de examen, numele, inițiala/inițialele prenumelui tatălui, prenumele, codul numeric personal, disciplina la care a susținut proba scrisă în cadrul examenului și nota contestată, adresa de e-mail și numărul de telefon.

          Contestația la proba scrisă se depune la centrul de examen, personal de catre candidat sau prin imputernicit, acesta din urmă prezentând procura notarială în original.

          Candidatul anexează la contestația depusă/transmisă la centrul de examen și o copie a buletinului de identitate/cărții de identitate. Nu pot fi contestate lucrările scrise ale altor candidați.

Tipizat Contestatie DEFINITIVAT 2024

 

Accesul în centrele de concurs se face pe baza documentului de identitate (BI, CI, pașaport, în caz excepțional permis de conducere, carte de alegător).

Candidaţii vor fi prezenţi în sălile de concurs, cel mai devreme la orele 7.00 şi cel mai târziu la orele 8.00.

Candidaţii care nu sunt prezenţi în sală înainte de a fi deschis plicul cu subiecte, nu mai pot susţine proba scrisă.

Proba scrisă începe la ora 9:00.

 • După primirea subiectelor de concurs de către candidaţi, durata de redactare a lucrărilor este de 4 (patru) ore.
 • Pentru redactarea lucrărilor se folosește cerneală sau pix cu pastă de culoare albastră; desenele/graficele se pot executa şi cu creionul negru. Este interzisă utilizarea instrumentelor de scris (stilou, pix) a căror cerneală se poate șterge.
 • Candidaţii pot avea dicționare pentru disciplinele latină sau greacă veche (elină) şi planurile de conturi pentru disciplina „economic, administrativ, poştă”.
CENTRE DE CONCURS :

Centrul 1 - Scoala Gimnaziala "Coresi" Targoviste - Adresa : Strada Aleea Trandafirilor , nr. 2 , Târgoviște , județ Dâmbovița

Centrul 2 - Scoala Gimnaziala "Mihai Viteazul" Targoviste - Adresa : Strada Prof. Al. Vasilescu , nr.1 , Târgoviște , județ Dâmbovița

Contestaţiile se depun la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Dâmbovița în termenul prevăzut de Calendar:

a)      în data de 23 iulie 2024 contestațiile se depun, în scris, până la ora 21:00;

b)      în data de 24 iulie 2024 contestațiile se depun, în scris, până la ora 12:00.

 În contestaţie, candidatul precizează următoarele informaţii:

 • judeţul;
 • nr. fişă de înscriere la concurs;
 • nr. şi denumirea centrului de concurs;
 • numele, iniţiala/inițialele tatălui, prenumele;
 • codul numeric personal;
 • denumirea exactă a disciplinei la care a susţinut proba scrisă în cadrul concursului;
 • nota contestată;
 • adresa de e-mail;
 • numărul de telefon;
 • denumirea uneia dintre instituțiile/unitățile de învățământ absolvite;

La contestația depusă/transmisă la inspectoratul școlar se anexează o copie a buletinului / cărții de identitate.

Contestația la proba scrisă se depune personal de către candidat sau prin împuternicit, acesta din urmă prezentând procură notarială în original.

Transmiterea contestațiilor la inspectoratul şcolar se poate realiza și electronic (scanat), prin poştă electronică, la adresa de e-mail titularizare@isj-db.ro în data de 23 iulie 2024, până la ora 21:00  şi în data de 24 iulie 2024 până la ora 12:00.

Nu pot fi contestate lucrările scrise ale altor candidați.

TIPIZAT Contestaie 2024

În perioada 8-11 iulie 2024 se face validarea înscrierii la concurs pentru absolvenții promoției 2024 precum şi pentru absolvenţii 2024 ai programelor de pregătire psihopedagogică oferite de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/ departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic și ai candidaţilor cuprinşi în programe recunoscute de Ministerul Educației prin care se recrutează, se selectează, se pregătește și se sprijină personalul didactic de predare pentru a desfăşura activităţi didactice în unităţi de învăţământ preuniversitar situate în medii dezavantajate, în anul şcolar 2024-2025.

Programul de activitate al Comisiei judeţene pentru validarea fişelor de înscriere la concurs ale absolvenţilor 2024 este următorul:

 • Luni, 8 iulie 2024, orele 9.00-16.00;
 • Marți, 9 iulie 2024, orele 9.00-16.00;
 • Miercuri, 10 iulie 2024, orele 9.00-16.00;
 • Joi, 11 iulie 2024, orele 9.00-16.00;

Validarea înscrierii, prin semnătură, se poate face de către candidații absolvenţi 2024 sau de către împuterniciții acestora prin procură notarială.

Candidații vor avea asupra lor documentul de identitate.

LOCAȚIE : Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița, Sala mică

ADRESA : Calea Domnească, nr. 127, Târgoviște

 

Contestaţiile la probele practice/orale/inspecţiile speciale la clasă în profilul postului se depun la inspectoratele şcolare, în termen de 24 de ore de la comunicarea rezultatelor.

Contestațiile la aceste probe se depun personal de către candidaţi sau prin împuterniciţi, aceştia din urmă prezentând procură notarială în original.

 

Nu pot fi contestate probele susţinute de alţi candidaţi.

TIPIZAT Contestatii inspectii - probe practice Concurs ocupare posturi 2024

Probele practice în profilul postului şi inspecţiile speciale la clasă se desfăşoară în perioada 29 mai-28 iunie 2024

Conform Procedurii Operaționale DM - MRU-03 :

Candidaţii se prezintă la unitatea de învăţământ unde au fost repartizaţi pentru susţinerea probei practice/ orale şi/ sau inspecţiei la clasă în data de 27 mai 2024, ora 12,00, când, în prezenţa directorului/directorului adjunct va avea loc tragerea la sorţi a claselor la care se vor susţine inspecţia/proba practică, tema, data și ora de desfăşurare.

În situaţia în care candidații nu se prezintă la tragerea la sorți, extragerea se va face de către directorul/directorul adjunct, urmând ca tabelul centralizat al rezultatelor tragerii la sorți să fie afișat la avizierul unității de învățământ în aceeași zi.

Candidaţii care nu s-au prezentat la tragerea la sorţi, programată conform procedurii, vor afla clasa la care se va susţine inspecţia, data de desfăşurare, fie de la avizierul unității de învățământ, fie telefonic de la secretariatul şcolii unde vor susţine inspecţia. Telefonul fix/mobil al unității de învățământ va fi afișat în cadrul Graficului de repartizare a candidaților.

În situaţia în care, din motive bine întemeiate – spitalizare, deces în familie, accident sau suprapunerea datei de susţinere a inspecţiei la clasă/probei practice/orale cu cea din alt judeţ, în care candidatul este înscris la Concurs, susținere a unor examene/colocvii/verificări în calitate de student – candidatul nu se poate prezenta la susţinerea probelor practice/orale în profilul postului şi a inspecţiilor speciale la clasă la data la care a fost programat, acesta se adresează de urgenţă, în scris, directorului unității școlare în cadrul căreia se desfășoară aceste probe (anexa 1 la PO de mai jos), urmâmd a fi transmisă către comisia județeană, la care ataşează documentele doveditoare, solicitând reprogramarea acesteia. 

Graficul privind sustinerea probelor practice si a inspectiilor speciale la clasa la Concursul national de ocupare a posturilor

PO DM - MRU-03 Organizare probe practice orale si inspectie speciala 2024

DATELE DE CONTACT ALE UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN JUDEȚUL DÂMBOVIȚA

Unitățile de învățământ desemnate ca centre de desfășurare a probei scrise din cadrul Concursului național de ocupare a posturilor/catedrelor, din data de 17 iulie 2024 :

Centrul 1 - Scoala Gimnaziala "Coresi" Targoviste

Centrul 2 - Scoala Gimnaziala "Mihai Viteazul" Targoviste

MISIUNEA ISJ DB

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmbovița este o instituţie publică, ce asigură activităţi de îndrumare, coordonare şi control la cele mai înalte standarde profesionale pentru instituţiile de educaţie şi formare profesională, cu scopul de a contribui la modernizarea și optimizarea calităţii învățământului, oferind beneficiarilor de învățare pe tot parcursul vieții, dobândirea de competențe cheie, alternative educaţionale diversificate, în școli rurale și urbane moderne, pentru consolidarea procesului și o bună incluziune socială, respectând principiul egalității de șanse și de dezvoltare a unei societăți bazate pe cunoaștere, în actualul context European.

TEL VERDE MEN: 0800801100
TEL VERDE ISJ: 0800816245
Numere de telefon pentru sesizarea neregularitatilor in timpul examenelor si concursurilor
Adresa Calea Domnească nr. 127, Targoviste, Dambovita
Telefon 0245.211.891
Fax 0245.613.723
Email isjdb@isj-db.ro
Program de lucru

De LUNI până JOI : 8:00 - 16:30

VINERI : 8:00 - 14:00
educatiepentruviitor.edu.ro – site dedicate semnalării eventualelor fapte de corupție