Despre noi

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa este un organ descentralizat de specialitate care acţionează pentru realizarea politicii educaţionale în învăţământul preuniversitar şi asigură comunicarea strategică instituţională între Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi unităţile de învăţământ din judeţ, organele administraţiei judeţene şi locale, compatibilizarea demersurilor proiective cu cele acţionale şi evaluative, astfel încât, fiecare cadru didactic, fiecare elev, fiecare părinte să beneficieze de toate informaţiile necesare pentru înţelegerea şi participarea la actul educaţional.

Totodată Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa sprijină dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ în vederea consolidării autonomiei instituţionale, în condiţii de competiţie, în conformitate cu standardele naţionale şi cu descriptorii de performanţă specifici fiecărui nivel de învăţământ, asigurând participarea şi integrarea unităţilor de învăţământ în programele de dezvoltare socio-economică la nivel comunitar. De asemenea asigură şi monitorizează aplicarea curriculumului naţional şi curriculumului la decizia şcolii în fiecare unitate de învăţământ, în condiţiile respectării planurilor-cadru la toate nivelurile şi formele de învăţământ.

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa evaluează anual sistemul de învăţământ de la nivelul judeţului şi, pe baza acestei evaluări şi a politicii educaţionale naţionale, stabileşte planul managerial pentru anul şcolar următor – detaliind obiective, activităţi, resurse şi responsabilităţi. Planul managerial este discutat cu organismele consultative. După aprobarea de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar judeţean, planul managerial devine obligatoriu pentru toate structurile manageriale ale sistemului de învăţământ de la nivelul judeţului.

În stabilirea, coordonarea şi implementarea politicii educaţionale la nivel judeţean,  Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa are următoarele atribuţii:

  • Urmăreşte modul de organizare şi de funcţionare a reţelei de învăţământ preuniversitar, în conformitate cu politica educaţională la nivel naţional;
  • Asigură aplicarea legislaţiei în organizarea, conducerea şi desfăşurarea procesului de învăţământ;
  • Asigură calitatea învăţământului şi respectarea standardelor naţionale prin inspecţia şcolară;
  • Asigură, împreună cu autorităţile administraţiei publice locale, şcolarizarea elevilor pe durata învăţământului obligatoriu;
  • Coordonează încadrarea unităţilor de învăţământ cu personal didactic necesar, în conformitate cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale şi a Metodologiei de mişcare a personalului didactic în învăţământul preuniversitar;
  • Organizează şi îndrumă activitatea de perfecţionare a personalului didactic, de cercetare ştiinţifică şi alte acţiuni complementare din învăţământul preuniversitar;
  • Coordonează utilizarea, dezvoltarea şi protejarea bazei didactico-materiale din unităţile de învăţământ, împreună cu autorităţile publice locale;
  • Coordonează organizarea admiterii şi a examenelor de absolvire din unităţile de învăţământ, precum şi a concursurilor şcolare;
  • Controlează activităţile şi serviciile de învăţământ preuniversitar organizate de agenţi economici, fundaţii, asociaţii, culte şi de alte persoane juridice sau fizice de pe raza lor teritorială; constată eventualele încălcări ale prevederilor legale şi iau măsurile prevăzute de lege;
  • Coordonează activitatea bibliotecilor din unităţile de învăţământ subordonate;
  • Coordonează şi controlează activitatea Casei Corpului Didactic.